Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εστιάζοντας στις ανάγκες του μέλλοντος για μια βιώσιμη οικονομία και υπεύθυνες επενδύσεις απέναντι στο Περιβάλλον και την Κοινωνία και αναδεικνύοντας τη σημασία των ESG στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, προσφέρει το πρώτο στην Ελλάδα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη:

” Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική & Διακυβέρνηση “

Νέα / Ανακοινώσεις

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and Governance)» του Τμήματος Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.).

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση (δυνητικών) στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance – ESG). Επίσης παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία διεθνώς.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με γνώσεις περιβαλλοντικής/κοινωνικής λογιστικής, (εταιρικής) διακυβέρνησης και βιώσιμης χρηματοοικονομικής.
2. Η καλλιέργεια σε (δυνητικά) στελέχη οργανισμών μίας νέας φιλοσοφίας που λαμβάνει υπόψη πέρα της αναμενόμενης απόδοσης και τον κίνδυνο αλλά και τον
κοινωνικό αντίκτυπο.
3. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη με γνώσεις ESG στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
4. Η κατάρτιση/εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

Το Π.Μ.Σ. θεραπεύει δύο συναφή γνωστικά αντικείμενα και παρέχει θεωρητικές
και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σύγχρονους τομείς της Λογιστικής (π.χ. εταιρική διακυβέρνηση, ηθική και λογοδοσία) και της Χρηματοοικονομικής (π.χ. βιώσιμη και κοινωνική χρηματοοικονομική).

Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and Governance)» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, (90 ECTS) τα οποία περιλαμβάνουν την διδασκαλία δώδεκα (12) μαθημάτων [εννιά και τρία σεμιναριακά, (60 ECTS)] και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time) με δύο επιπλέον εξάμηνα

To Π.Μ.Σ χορηγεί υποτροφίες σε ποσοστό 30% των συμμετεχόντων και με βάση ατομικά ή/και οικογενειακά οικονομικά κριτήρια. Η αίτηση για χορήγηση υποτροφίας γίνεται στη γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στο esg PMS

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος της σελίδας.