Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση: Ποιος είναι ο σκοπός του Π.Μ.Σ.;

Το Π.Μ.Σ. θεραπεύει δύο συναφή γνωστικά αντικείμενα και παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σύγχρονους τομείς της Λογιστικής (π.χ. εταιρική διακυβέρνηση, ηθική και λογοδοσία) και της Χρηματοοικονομικής (π.χ. βιώσιμη και κοινωνική χρηματοοικονομική).

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση (δυνητικών) στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική με έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance – ESG). Επίσης παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία διεθνώς.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με γνώσεις περιβαλλοντικής/κοινωνικής λογιστικής, (εταιρικής) διακυβέρνησης και βιώσιμης χρηματοοικονομικής.
  2. Η καλλιέργεια σε (δυνητικά) στελέχη οργανισμών μίας νέας φιλοσοφίας που λαμβάνει υπόψη πέρα της αναμενόμενης απόδοσης και τον κίνδυνο αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο.  
  3. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη με γνώσεις ESG στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  4. Η κατάρτιση/εκπαίδευση επιστημόνωνικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Ερώτηση: Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί;

Στο Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and Governance)» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών Τμημάτων με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν. 3883/2010, ΦΕΚ 167/24.09.2010, τ. Α’). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’). Τέλος, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Ερώτηση: Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Η ΣΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, αξιολογεί και προκρίνει μετά από συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:

1) Ο βαθμός πτυχίου (10 βαθμοί για Καλώς, 15 βαθμοί για Λίαν Καλώς και 20 βαθμοί για Άριστα)

2) Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (3 βαθμοί για Καλή Γνώση, 6 βαθμοί για Πολύ Καλή και 9 βαθμοί για Άριστα)

3) Κατοχή δεύτερου συναφούς προπτυχιακού τίτλου σπουδών (5 βαθμοί)

4) Κατοχή δεύτερου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (5 βαθμοί)
5) Οι ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε ελληνικά συνέδρια (1 βαθμός/ανακοίνωση, έως 3 βαθμοί,)

6) Οι ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια (2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση, έως 8 βαθμοί)

7) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (3 βαθμοί/δημοσίευση, έως 9 βαθμοί)
8) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (2 βαθμοί/ανά πρόγραμμα, έως 6 βαθμοί)
9) Η αναγνωρισμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία (3 βαθμοί/έτος, έως 5 έτη εμπειρίας)

10) Η προφορική συνέντευξη θα εξακριβώνει τυχόν ασάφειες στο βιογραφικό σημείωμα και θα αξιολογεί τη προσωπικότητα και την καταλληλόλητα του υποψηφίου για την εν λόγω θέση (έως 20 βαθμοί)

Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 100

α/αΚριτήρια ΕπιλογήςΜόρια (%)
1Βαθμός πτυχίου20
2Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας9
3Κατοχή δεύτερου συναφούς προπτυχιακού τίτλου σπουδών 5
4Κατοχή δεύτερου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών5
5Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ελληνικά συνέδρια3
6Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια8
7Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
8Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα6
9Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία15
10Συνέντευξη20
 ΣΥΝΟΛΟ100

 Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται υποψήφιοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός εισακτέων;

Ο συνολικός ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος και δεν μπορεί να ξεπερνά τους πενήντα (50) φοιτητές (πλήρους ή/και μερικής φοίτησης) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη νομοθεσία.  Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους καθώς και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Νόμου 4485/2017 εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος.
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές με τέλη φοίτησης. Εξαιρούνται δηλαδή από αυτόν τον περιορισμό οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση τη

Ερώτηση: Ποια είναι η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ.;

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, (90 ECTS) τα οποία περιλαμβάνουν τη διδασκαλία δώδεκα (12) μαθημάτων [εννιά και τρία σεμιναριακά, (60 ECTS)] και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time) με δύο επιπλέον εξάμηνα. Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ερώτηση: Που διεξάγονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ., είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως παροχή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε ποσοστό που σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μαθημάτων και των διδακτικών ωρών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 30 ν. 4485/2017)

Ερώτηση: Πότε γίνονται οι αιτήσεις στο Π.Μ.Σ.;

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κάθε Απρίλιο με Ιούνιο και τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας για τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ερώτηση: Πώς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Αρχικά γίνεται ηλεκτρονικά η αίτηση, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Στη συνέχεια, σε περίπτωση αποδοχής, όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ερώτηση: Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Ερώτηση: Σε τι ποσό ανέρχονται τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ.;

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι 3200 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:

i.              20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.

ii.             40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του α’ εξαμήνου

iii.            40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του β’ εξαμήνου

Ερώτηση: Πότε δικαιούται κάποιος/α απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, έως το 30% των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι παροχές προς τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.;

  • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο) 
  • Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού 
  • Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail) 
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI) 
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Θ. από τον υπολογιστή τους μέσω VPN.

Περισσότερες πληροφορίες στο it.uth.gr

Ερώτηση: Πως θα αιτηθώ έκδοση πιστοποιητικών;

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για έκδοση πιστοποιητικών (βεβαίωση σπουδών , πιστοποιητικό για στρατολογία, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας , κ.α) μέσω e-mail στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Ερώτηση: Πως μπορώ να αποκτήσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ). Για τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών ο ΑΓΜ αποτελείται από 7 ψηφία. Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν τον ΑΓΜ τους. Για να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που σας έχει αποδοθεί μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ερώτηση: Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής  της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  μου τι χρειάζεται να κάνω;

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής  της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες  δεν θα προσέρχονται στη Δ/νση Αστυνομίας  για την απώλεια της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, αλλά μέσω της ιστοσελίδας  του gov.gr και με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet, δύνανται να εκδώσουν Υπεύθυνη Δήλωση  για την απώλεια της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία νομικά είναι ισοδύναμη με Υπεύθυνη Δήλωση  που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και θα μπορούν είτε να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είτε να την εκτυπώσουν και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για την επανέκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Ερώτηση: Πως θα αιτηθώ διαγραφή από το Π.Μ.Σ.;

Η διαγραφή  γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή  στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Πραγματοποιείται με δύο τρόπους : α) με την φυσική παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία, β) σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να παραστεί με φυσική παρουσία, τότε υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση διαγραφής μέσω Κ.Ε.Π.

Ερώτηση: Πως θα αιτηθώ αναστολή σπουδών από το Π.Μ.Σ.;

Η αναστολή σπουδών γίνεται με αίτηση του φοιτητή  στη Γραμματεία. Αναστολή σπουδών γίνεται στις αρχές  των εξαμήνων (χειμερινό ή εαρινό).  Προσοχή κατά τη διάρκεια της αναστολής ο φοιτητής χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα.

Ερώτηση: Πως  κάνω δήλωση μαθημάτων ;

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται  από το Π.Μ.Σ.

Ερώτηση: Πως μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password). Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Ερώτηση: Τι είναι το eClass και πως μπορώ να έχω πρόσβαση στην πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων ειδικά για το eclass.  Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. 

Ερώτηση: Τι είναι πλατφόρμα MS Teams και πως μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτήν;

Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Εξ’ αποστάσεως Μαθήματα. Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η είσοδος χρήστη στο MS Teams γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.