Διδακτορικές Σπουδές

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για αίτηση υποψηφιότητας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής πατήστε ΕΔΩ

1.ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στα γνωστικά πεδία της Επιστήμης που υπηρετεί.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Τ.Λ.Χ.) προσφέρει ένα Διδακτορικό πρόγραμμα στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, η διάρκεια του οποίου είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) και κατά μέγιστο οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.) από τη Συνέλευση του Τ.Λ.Χ.

 Υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που δεν έχουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από Τμήματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:  Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή  Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ή  Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα κατέχοντας πιστοποιητικό επιπέδου Γ1/C1, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική. Η επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων, εφόσον πληρούν την παραπάνω συνθήκη, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων: Βασικά Κριτήρια

i.Γενικός βαθμός του πτυχίου και του μεταπτυχιακού διπλώματος.

ii.Επίδοση στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού-όπου προβλέπεται.

iii.Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών. iv. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου αποδεικνυόμενη με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα,

iv.Πληρότητα της πρότασης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Συμπληρωματικά Κριτήρια:

i.Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές

ii.Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά).

iii.Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την επαγγελματική του εμπειρία,

iv.Άλλα πτυχία

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.Κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού Έτους ο/η υποψήφιος/α που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τ.Λ.Χ. Στην αίτησή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναγράφει: Τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, την γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική), τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Λ.Χ.Μαζί με την αίτησή του, οφείλει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2.

2.Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των τυπικών προσόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.), ο Υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη. Η Ε.Α.Ε. συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο)

3.Στο τελικό στάδιο, η Ε.Α.Ε. εισηγείται προς την Συνέλευση του Τ.Λ.Χ., η οποία και λαμβάνει την οριστική απόφαση. Η Συνέλευση του Τ.Λ.Χ. κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Τ.Σ.Ε.), της οποίας ένα μέλος ορίζεται ως Επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Λ.Χ. με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Τα υπόλοιπα δυο μέλη που μετέχουν στη Τ.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες.

4.ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Υποψήφιος Διδάκτορας, κάτοχος Δ.Μ.Σ. από Τμήματα μη συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα του Τ.Λ.Χ. Η ομάδα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος καθορίζεται μετά από σχετική πρόταση της Τ.Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τ.Λ.Χ.

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 1. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας, κατά την περίοδο εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, έχει υποχρέωση παρουσίασης της προόδου της εργασίας του ετησίως στην Τ.Σ.Ε.
 2. Η Τ.Σ.Ε. υποβάλλει έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα στη Συνέλευση του Τ.Λ.Χ. στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 3. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. από τη Συνέλευση του Τ.Λ.Χ. και μεγαλύτερη από οκτώ έτη.
 4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τ.Λ.Χ., εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
 5. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Αντικατάσταση επιβλέποντα μπορεί να γίνει μόνο με αίτησή του και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Λ.Χ. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των Τ.Σ.Ε. αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Τ.Σ.Ε. δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τ.Σ.Ε. αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τ.Λ.Χ. ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.
 2. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται από την Συνέλευση του Τ.Λ.Χ. Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή που αποτελείται από τα μέλη της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα (4) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. όπως ορίζει ο νόμος.
 3. Η τελική εξέταση της Διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει την Διδακτορική Διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
 4. Κατά την τελική εξέταση ο υποψήφιος Διδάκτορας παρουσιάζει και αναλύει την επιστημονική συνεισφορά της Διδακτορικής διατριβής. Κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και μόνον αυτών.
 5. Μετά το πέρας της Εξεταστικής διαδικασίας συνέρχεται κατά μόνας η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή για να αποφανθεί και να αξιολογήσει την Διδακτορική διατριβή και το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα, όπως ο νόμος ορίζει. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο της Διδακτορικής Διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Αξιολογείται ως αποδεκτή ή αποδεκτή με διορθώσεις, ή απορριπτέα. Σε τυχόν αποδοχή της διατριβής με διορθώσεις παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μετά από ένα εξάμηνο, η δε ενδεχόμενη απόρριψη συνεπάγεται την διαγραφή του υποψηφίου από το πρόγραμμα.
 6. Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε τρία αντίτυπα, ήτοι δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή.

7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, κατά την περίοδο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής είναι οι ακόλουθες:

 • Να ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του Τ.Λ.Χ., εφόσον απαιτηθούν.
 • Να παρουσιάζει την πρόοδο του ερευνητικού του/ της έργο στο Τμήμα κάθε χρόνο.
 • Να συνεισφέρει στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος (εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου)
 • Να επιδιώκει συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή.
 • Να συζητά την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της Τ.Σ.Ε. και να τους παρέχει γραπτές επεξηγήσεις, εφόσον του ζητηθούν.
 • Να συμμετέχει υποχρεωτικά στα ερευνητικά σεμινάρια του Τμήματος
 • Να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις του το Τ.Λ.Χ.
 • Με την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής και πριν την τελική της κρίση να έχει

 (α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον διεθνή συνέδρια με κριτές και

 (β) μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστολή αποδοχής της εργασίας προς δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο διεθνές περιοδικό με κριτές, το οποίο να ανήκει σε ένα τουλάχιστον από τα αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης ή/και σε μια τουλάχιστον από τις βάσεις ABS, ABDC, CNRS, Web of Science, και SCIMAGO.

8.ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 Ο επιβλέπων καθηγητής οφείλει:

 • Να συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Να διαβάζει και να σχολιάζει γραπτώς τα κεφάλαια της διατριβής.
 • Να ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή έχει δυνητική συνεισφορά στην Επιστήμη.
 • Να μεριμνά ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να καταθέσει την εργασία του εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
 • Να συντονίζει την Τ.Σ.Ε.

9.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Τ.Λ.Χ. προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφίας σε υποψηφίους διδάκτορες βάσει των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων Διδακτόρων και τις ανάγκες υποστήριξης του εκπαιδευτικού και οργανωτικού έργου του Τ.Λ.Χ.

 Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:

α) Υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.

β) Υποψηφίων διδακτόρων που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια μετά αποδοχών.

γ) Υποψηφίων διδακτόρων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή αμείβονται από κάποια δημόσια πηγή. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση υποτροφιών αξιολογείται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του Τ.Λ.Χ.

10.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αποφάσεις για ειδικές περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις παραπάνω διατάξεις, λαμβάνονται από την Συνέλευση του Τ.Λ.Χ. μετά από σχετική πρόταση της Ε.Α.Ε.