Προϋποθέσεις και επιλογή

Στο Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση (Sustainable Accounting, Finance and Governance)» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών Τμημάτων με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν. 3883/2010, ΦΕΚ 167/24.09.2010, τ. Α’). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’). Τέλος, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Κριτήρια αξιολόγησης;

Η ΣΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, αξιολογεί και προκρίνει μετά από συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:

1) Ο βαθμός πτυχίου (10 βαθμοί για Καλώς, 15 βαθμοί για Λίαν Καλώς και 20 βαθμοί για Άριστα)

2) Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (3 βαθμοί για Καλή Γνώση, 6 βαθμοί για Πολύ Καλή και 9 βαθμοί για Άριστα)

3) Κατοχή δεύτερου συναφούς προπτυχιακού τίτλου σπουδών (5 βαθμοί)

4) Κατοχή δεύτερου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (5 βαθμοί)
5) Οι ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε ελληνικά συνέδρια (1 βαθμός/ανακοίνωση, έως 3 βαθμοί,)

6) Οι ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια (2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση, έως 8 βαθμοί)

7) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (3 βαθμοί/δημοσίευση, έως 9 βαθμοί)
8) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (2 βαθμοί/ανά πρόγραμμα, έως 6 βαθμοί)
9) Η αναγνωρισμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία (3 βαθμοί/έτος, έως 5 έτη εμπειρίας)

10) Η προφορική συνέντευξη θα εξακριβώνει τυχόν ασάφειες στο βιογραφικό σημείωμα και θα αξιολογεί τη προσωπικότητα και την καταλληλόλητα του υποψηφίου για την εν λόγω θέση (έως 20 βαθμοί)

Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια και είναι 100

α/αΚριτήρια ΕπιλογήςΜόρια (%)
1Βαθμός πτυχίου20
2Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας9
3Κατοχή δεύτερου συναφούς προπτυχιακού τίτλου σπουδών 5
4Κατοχή δεύτερου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών5
5Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ελληνικά συνέδρια3
6Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια8
7Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
8Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα6
9Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία15
10Συνέντευξη20
 ΣΥΝΟΛΟ100

 Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό.